Certifiering

Man hör ofta ordet certifiering, men vad betyder det egentligen för dig som kund? Vi har tagit hjälp av sakerhetsleverantorer.se för att försöka förklara vad en certifierad larmcentral betyder.

Vad är certifiering? Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard.
Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad. Men, certifiering innebär också att efterlevnaden måste följas upp, det vill säga man ska regelbundet kontrollera att t.ex. en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret. Certifieringar är också tidsbegränsade. ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 har en giltighetstid på tre år, SSF136 har fem års giltighet.

Vilka krav ställs för certifiering?

  • Krav på organisation, ekonomi och rutiner.
  • Krav på erfarenhet och kompetens.
  • Krav på rutiner för service, underhåll och reparationer.
  • Krav på skydd av dokumentation och egna lokaler.
  • Krav på kvalitetssystem
  • Uppföljning sker genom en extern revision en gång per år.

Verksamhetsområde Larmförmedling

Normen SSF 136 behandlar larmcentraler som mottar larm från i första hand automatiska inbrotts- och överfallslarmanläggningar utförda enligt SBFs normer.
Normen ställer krav på kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015, lokaler, redundans mm. Larmcentralen skall alltid vara bemannad och personalen ska behandla kundinformation konfidentiellt och dessutom genomgå personkontroll genom registerutdrag. Larmcentralen tar emot larm och förmedlar dem enligt de avtal som larminnehavaren skall ha med larmcentralen. Åtaganden kan vara att kalla ut väktare på plats eller kontakta bestämda personer för att utföra i förväg bestämda åtgärder vid ett larm. Ett larm skall i alla lägen komma fram till en larmcentral för åtgärd. Detta innebär stora krav på kontinuitetsplaner och alternativa vägar till larmmottagande plats, givetvis med bibehållen sekretess.
En ”klassad” inbrottslarmanläggning ska vara kopplad till en certifierad larmcentral, och larminnehavaren ska ha ett avtal med larmcentralen där det är klargjort vad larmcentralen ska göra när de mottar ett larmbesked.
Källa: sakerhetsleverantoerer.se
Lövestad Larmcentral AB är auktoriserade och certifierad enl SS-EN ISO 9001:2015, 14001:2015 och SSF136:5. samt SSF 1101 Cybersäkerhet

Om du önskar läsa mer rekommenderar vi att ni besöker följande webbplatser

http://www.sakerhetsleverantorer.se/
http://www.sbsc.se/