Verksamhetspolicy 2017-11-02T11:13:52+00:00

Lövestad Larmcentrals verksamhetspolicy

Lövestad Larmcentral skapar säkerhet och inger trygghet genom att identifiera, analysera
och förebygga risker för skador och förluster.
Vi uttrycker kvalitet i vårt arbete, i mötet med kunder och med varandra.
Vi skapar förtroende för vårt kunnande och vår vilja att alltid motsvara kundernas krav
och förväntningar. Kunderna ska känna att vi lyssnar och att samarbetet är okomplicerat
och trivsamt.

 

 • Vi sätter alltid kunden i centrum med strävan att uppfattas som ett företag präglat av
  o Effektivitet
  o Flexibilitet
  o God service
  o Hög säkerhet
  o Prisvärdhet
 • Vi beaktar resursanvändning i våra anbud så att kostnaden för våra tjänster blir så låg
  som möjligt för kunden och utan onödig miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.
 • Vi ska med miljölagstiftning och tillgänglig kunskap som grund utarbeta riktlinjer
  och rutiner för vårt miljöarbete.
 • Vi strävar hela tiden efter att uppnå förbättringar inom miljöarbetet genom att öka
  våra kunskaper om miljön och hur vi påverkar den.
 • Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av
  lag- och myndighetskrav, identifiering av risker, långsiktig planering och vid
  behov omedelbara åtgärder.
 • Arbetsmiljöfrågor behandlas med öppenhet och berörda medarbetare ges möjlighet
  till god insyn och information. Synpunkter och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet
  i stort tas tillvara liksom möjligheter till förbättringar.